O projektu

Řešení projektu je rozděleno do čtyř dílčích cílů:

Cílem první etapy (DC01) je zdokumentovat a zpřístupnit stará, poškozená, obtížně dostupná (i) statistická data o vývoji obyvatelstva, jeho demografické a sociokulturní struktuře a (ii) vytvořit nová prostorová GIS data (shp vrstvy, geodatabáze) pro období vývoje Prahy a jejích předměstí v období industrializace (od poloviny 19. století po vznik Velké Prahy) a zpracovat je do formy dvou specializovaných veřejných databází.

Cílem druhé etapy (DC02) je vytvořit specializované mapy zaměřené na analýzu proměn sociálně-prostorové struktury obyvatelstva Prahy a sociálního prostředí suburbánních lokalit. Z kartografického hlediska budou ve výzkumu zohledněny změny hranic Prahy a jejích předměstí v průběhu 19. a 20. století. Specializované mapy budou rozděleny do čtyř tematických bloků zaměřených na čtyři etapy vývoje pražských suburbií.

Cílem třetí etapy (DC03) je vytvořit Historický populační atlas Prahy. Atlas bude zaměřen na kartografické zpracování vývoje, struktury a rozmístění demografických, kulturních, ekonomických a sociálních znaků obyvatelstva Prahy od 19. století do současnosti. 

Cílem čtvrté etapy (DC04) je prezentovat výsledky výzkumné práce na domácím i mezinárodním poli. V rámci tohoto dílčího cíle bude publikovaný recenzované stati v odborných časopisech, bude uspořádána konference a výstava doprovázená vydáním odborného katalogu.